Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy APEX, dostępny pod adresem internetowym promostars-apex.eu prowadzony jest przez firmę APEX , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 542-010-21-70 REGON 002341691.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Niektóre postanowienia regulaminu mogą stanowić inaczej i być skierowane wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APEX Andrzej Półkośnik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 542-010-21-70 REGON 002341691.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym promostars-apex.eu.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Produkt Znakowany – umownie produktem znakowanym nazywamy każdy produkt wyprodukowany na indywidualne zamówienie klienta lub z indywidualnym nadrukiem, haftem lub innym znakowaniem powodującym jego indywidualność i w konsekwencji niemożność sprzedaży innemu klientowi.
 16. Reklamacje Ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.
 17. Towar Uszkodzony – za towar uszkodzony uznaje się asortyment nienoszący oznak użytkowania, w którym występują wady jawne.
 18. Wady Jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.
 19. Wada Ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.
 20. Właściwe Użytkowanie – oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz nieużywanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.
 21. Różnice Kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu.
 22. Towar przetworzony – za produkt przetworzony uznaje się asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. Towar taki nie podlega reklamacji chyba że wystąpią wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.
 23. Właściwości produktu – poszczególne rodzaje materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał ulega stopniowemu zużyciu, zgodnemu z normami.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Rumiankowa 12, 15-665 Białystok
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@promostars-apex.eu.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 85 661 81 08.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Spółdzielczy w Białymstoku, konto 79 8060 0004 0004 4697 3000 0010.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym regulaminie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem jest firma APEX. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. (https://promostars-apex.eu/polityka-prywatnosci/). Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (bez uwzględnienia podatku VAT 23%), lub brutto (uwzględniają podatek VAT 23%). Ceny są opisane adnotacją netto/brutto.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, cena za ewentualne znakowanie, cena opakowań wraz z pakowaniem, oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu, cena będzie wyliczana indywidualnie.
 7. Ze względu na fakt, że sklep promostars-apex.eu prowadzi także sprzedaż hurtową, ceny hurtowe produktów będą wyświetlane tylko po pełnej rejestracji, a rabaty przydzielane indywidualnie przez handlowca.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: w przypadku Konsumenta nie prowadzącego działalności gospodarczej:
  – Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres email, w przypadku Przedsiębiorcy: pełna nazwa firmy, adres firmy, numer NIP,
  – Imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu,
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, jego kolor, rozmiar, ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 3. kliknąć przycisk “Zamówienie”,
 4. wypełnić dane adresowe, dodać np. inny adres dostawy, dodać ew. uwagi do zamówienia,
 5. wybrać sposób dostawy,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 7. klikając przycisk “Kupuję i płacę”, potwierdzamy jednocześnie zapoznanie się i zgodę na warunki Regulaminu Zakupów,
 8. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Rumiankowa 12, 15-665 Białystok ,
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  – Płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy: pod adresem: ul. Rumiankowa 12, 15-665 Białystok ,
  – Płatność za pobraniem,
 5. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 6. Płatności elektroniczne,
 7. Płatność kartą płatniczą.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, poprzez wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, jakości itd. Klient dostaje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (także na pocztę email) co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą. W przypadku wyboru przez Klienta:
  – płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  – płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
  – płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać odbioru i płatności przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  – przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  – W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  – W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, o gotowości Produktu do odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 10. W przypadku negatywnej weryfikacji zamówienia, na przykład z powodu błędnych stanów magazynowych, odkrytych przez sprzedawcę wad towaru itd. Klient zostanie natychmiast o tym poinformowany, a w przypadku przedpłaty pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone na konto z którego nastąpiła płatność.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 12. Klient zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z Jego zamówieniem oraz podpisania wszystkich dokumentów zwrotnych.
 13. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem swojego przewoźnika po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą.
 14. W przypadku Produktu Znakowanego termin realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od skomplikowania i rodzaju Znakowania.
 15. Rozpoczęcie realizacji Produktu Znakowanego znakowanej rozpoczyna się po zatwierdzeniu materiałów graficznych przez Klienta, oraz po odnotowaniu płatności w systemie księgowym Sprzedawcy.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku Towaru Znakowanego Klient zobowiązany jest do dokładnego przeanalizowanie materiałów przesłanych do zatwierdzenia. Sprawdzenie poprawności wykonanego zlecenia należy do Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone przez Klienta korzyści jakie mogą wynikać z błędów przeoczonych w trakcie akceptacji.
 4. Realizacja Towaru Znakowanego rozpoczyna się od momentu zatwierdzania tzw. wizualizacji w zakresie wielkości, umiejscowienia i kolorystyki (określonej w CMYK, Pantone lub w przypadku haftu koloru nici wg wzornika Madeira); Klient zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z wizualizacją, próbnym haftem/nadrukiem oraz sprawdzenie poprawności wzoru. W razie stwierdzenia błędów w wizualizacji, próbnym znakowaniu, wykonaniu prototypu zamawiający przesyła zwrotną informację, celem dokonania poprawek. Po wykonaniu produkcji reklamacji Sprzedawca nie może uznać.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego).
 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.
 7. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie 48 godzin po dostawie.
 8. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczna w ciągu 7 dni po dostawie.
 9. Różnice Kolorystyczne – możliwa różnica odcieni wielkości 10% uznawana jest za nieodbiegająca od oryginału.
 10. Z uwagi na specyfikę procesu produkcyjnego, umiejscowienie nadruków w stosunku do wizualizacji jak i na poszczególnych egzemplarzach, mogą różnić się o ±2 cm.
 11. Produkt z nadrukiem nie powinien być prany w temperaturze wyższej niż 30°C.
 12. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Klienta, a inne niż siedziba jego firmy, Klient ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.
 13. Stroną składającą reklamacje może być tylko Klient co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Klienta.
 14. Przed przetworzeniem zamówionego towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
 15. W przypadku uznania reklamacji. Sprzedawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę.
 16. W przypadku potrzeby zwrotu towaru przez Przedsiębiorcę, wynikającej z przyczyn leżących po stronie Klienta, możliwość zwrotu należy uzgodnić.
 17. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Klient jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.

§ 11 Sprzedaż i wysyłka za granicę – poza Unię Europejska – faktura eksportowa

 1. Sprzedaż dla płatników VAT jest potwierdzona faktura ze stawka 0%.
 2. Czas dostawy jest podawany indywidualnie w zależności od kraju dostawy.
 3. Towar podlega odprawie celnej.
 4. Obowiązują warunki dostawy DAP. Kupujący jest zobowiązany zająć się odprawa importowa w swoim kraju.
 5. APEX dokonuje odprawy eksportowej za pośrednictwem agencji celnych współpracujących z firmami kurierskimi realizującymi usługę dostawy. Klient ma możliwość dokonania odprawy eksportowej w Białymstoku.

§ 12 Sprzedaż i wysyłka za granicę – poza Unię Europejska – TAX FREE

Klienci indywidualni mogą nabyć towar potwierdzony paragonem fiskalnym i dokumentem TAX FREE. Minimalna wartość zakupu wynosi równowartość 200,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania zwrotu zapłaconego przy sprzedaży podatku VAT jest przedłożenie potwierdzonego dokumentu przez Krajowa Administrację Skarbową faktu wywozu towaru z obszaru Polski. Więcej informacji na temat TAX FREE: https://granica.gov.pl/TaxFree/

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.